Publications du MRAC

Les Chants du grelot et de l'arc au pays des esprits chasseurs. Chants et poésie de chasse au Rwanda

Dit omvangrijk werk is in de eerste plaats een degelijke, gedetailleerde studie over de gezangen bij de jacht zoals die traditioneel beoefend werd in Rwanda door de drie bevolkingsgroepen van het land: de Twa, de Hutu's en de Tutsi's.
De jacht met de boog vond vooral plaats in de wouden en de savannes van het oosten terwijl de jacht met de jachthonden, de ‘jacht met het rinkelbelletje', zich vooral afspeelde in de moerassen, de rivieren en de valleien verspreid over de rest van het land. De auteur heeft het o.a. over de socioculturele context, de geschiedenis, de inhoud en muziekinstrumenten gerelateerd aan deze jachtvarianten.

Het tweede deel van het boek is een verzameling originele gezangen, die omgezet zijn naar het Rwandees, en hun vertaling naar het Frans. Als echte jachtliteratuur, roepen ze de wereld van het bos op, opgejaagd wild, krachttoeren van jagers en hun honden, de inspanningen die deze mannen zich getroosten tijdens hun expedities.
Deze bloemlezing is voorzien van een gedetailleerd kritisch apparaat waardoor men betekenis, toespelingen en andere eigenaardigheden van deze teksten kan begrijpen. Het taalgebruik is immers vaak vreemd, grotendeels cryptisch en bij momenten ontoegankelijk, met woordspelingen en spitsvondigheden.

De publicatie bevat op het einde een catalogus met alle opnamen die bewaard zijn in het Museum van Tervuren nadat ze op het terrein verzameld zijn. Men vindt er het nummer waar de geluidsdrager geklasseerd is, de categorie van het gezang en de vertaling ervan, de streek in Rwanda waar het lied is opgenomen, de bevolkingsgroep waartoe de jager behoort of de groep jagers die men heeft opgenomen, de auteur van de opname of de zending tijdens welke deze gebeurd is.

***

Ce vaste ouvrage présente tout d'abord une solide étude détaillée aux chants de la chasse telle qu'elle était pratiquée traditionnellement au Rwanda par les trois groupes de populations de ce pays : les Twa, les Hutu et les Tutsi.
La chasse à l'arc s'effectuait surtout dans les forêts et les savanes de l'est, alors que celle avec les chiens courants, « chasse au grelot », avait surtout lieu dans les marais, les rivières et les vallées dans le reste du pays.
L'auteur traite de leur contexte socio-culturel, leur histoire, leur contenu, les instruments de musique qui les accompagnent, etc.

La seconde partie de livre est un recueil des chants originaux, transcrits en rwandais, et de leur traduction en français. Véritable littérature cynégétique, ils évoquent le monde de la forêt, des animaux traqués, des exploits des chasseurs et de leurs chiens, des peines endurées par ces hommes au cours des expéditions.
Ce recueil est assorti d'un apparat critique détaillé permettant de comprendre le sens, les allusions et autres spécificités de ces textes dont la langue est souvent étrange, largement cryptée, par moments hermétique, jouant sur et avec les mots.

Un catalogue reprenant tous les enregistrements conservés au Musée de Tervuren suite à leur collecte sur le terrain apparaît à la fin de la publication. Il indique le numéro de classement du support sonore, la catégorie du chant et sa traduction, la région du Rwanda où le chant a été enregistré, le groupe de population auquel appartient le chasseur ou le groupe de chasseurs enregistrés, l'auteur de l'enregistrement ou la mission qui l'a permis.

***

This vast book first presents a solid, detailed study of hunting songs as they were traditionally practised in Rwanda by the country's three population groups: the Twa, the Hutu, and the Tutsi.
Bow hunting was mostly practiced in the forests and savannahs of the east, while hunting with dogs – ‘bell hunting' – essentially took place in the marshes, rivers, and valleys in the rest of the country.
The author discusses their socio-cultural context, history, content, the musical instruments played, and so forth.

The second part of the book is a collection of original songs, transcribed in Rwandan, and their translation in French. These pieces of hunting literature evoke the world of the forest, of animals being tracked, the feats of hunters and their dogs, and the hardships encountered during such expeditions.
The songs are accompanied by detailed notes that explain meaning, allusions, and other peculiarities of texts that are often written in strange, cryptic, occasionally impenetrable language that plays on and with words.

A catalogue of all the recordings kept at the Tervuren museum after these were collected in the field appears at the end of the book. It provides the catalogue number for each sound recording, the song category and title and its translation, the region in Rwanda where they were collected, the population group to which the hunters belonged, and the person or mission that collected the recording.