Tervuren Xylarium Wood Database

Search |  Browse |  More information |  Contact persons

(Roxb.) Wall.

Familia: Meliaceae
Species name according to: Calc. Garden Rep. 26. 1840.
Accepted standard name: this name is accepted
Synonyms
Milnea edulis Roxb.; Aglaia testicularis C.Y. Wu; Aglaia acida Koord. & Valet.; Aglaia curranii Merr.; Aglaia diffusa Merr.; Aglaia latifolia Miq.; Aglaia latifolia var. teysmannii Koord. & Valet.; Aglaia magnifoliola C.DC.; Aglaia minahassae Koord.; Aglaia motleyana Stapf. ex Ridl.; Aglaia mucronulata C.DC; Aglaia samarensis Merr.; Aglaia sulingi Blume; Milnea edulis Roxb.; Milnea sulingi (Blume) Teijsm.;