Projets

Afrormosia

Duurzame houtproductie en legale handel in Pericopsis elata (Afrormosia)
Algemene doelstelling: wetenschappelijk ondersteunen van handhaving van de CITES reglementering inzake Pericopsis elata Pericopsis elata levert één van de belangrijkste Midden-Afrikaanse houtsoorten die aangeboden worden op de internationale markt. Sommige industriële concessies, voornamelijk deze die ver verwijderd zijn van transportwegen, zijn enkel rendabel als er voldoende exploiteerbare Pericopsis stammen aanwezig zijn. De soort is met annotaties opgenomen in CITES Appendix II. Dit betekent dat houthandel internationaal mogelijk is indien een exportcertificaat en een importcertificaat afgeleverd wordt door de wetenschappelijke CITES autoriteiten in de respectieve landen. De annotaties bij Pericopsis verduidelijken dat de CITES regelgeving enkel betrekking heeft op stammen, zaaghout en fineerhout en dus niet op afgewerkte producten of zelfs geschaafd hout. De oorspronkelijk bedoeling van die annotaties is om eerder afgewerkte producten in de landen van oorsprong te stimuleren dan handel in ruwe grondstoffen. Het is hoe dan ook noodzakelijk dat er voldoende documentatie beschikbaar is om een oordeel te vellen over een houtimport die al of niet het voortbestaan van een populatie in het gedrang brengt. De evaluaties van dossiers met betrekking tot handel in Pericopsis kampen met een tekort aan betrouwbare informatie. We beogen met voorliggend voorstel tegemoet te komen aan de behoefte aan relevante informatie en op die manier gebruik van Pericopsis hout te stimuleren dat afkomstig is van een op duurzame productie ingesteld bosbeheer. Tegelijk hopen we bij te dragen aan de vermindering van handel in illegaal gewonnen hout. We streven naar een verbetering van de mogelijkheden voor afdwingbaarheid van CITES regels en rekenen erop dat hout uit een niet duurzame en niet legale exploitatie in mindere mate op de internationale markt wordt aangeboden. We beogen tevens om de doelmatigheid van de annotaties te onderzoeken. In het kader van het project zal documentatie verzameld worden uit gepubliceerde vakliteratuur, ongepubliceerde documenten, beschikbare gegevens en collectiemateriaal. Volgende thema’s worden hierbij weerhouden omwille van hun relevantie bij de beoordeling van CITES dossiers: (1) identificatie van Pericopsis (houtanatomisch en chemisch), (2) structuur en dynamiek van populaties in West-Afrika, Kameroen, Volksrepubliek Congo, DRC (verjonging, rekrutering, groei, mortaliteit), (3) relatie tussen handelsvolumes en voorraad (rendement van exploitaties en zagerijen, houtkwaliteit en technologisch potentieel van Pericopsis en (4) bosbouwkundige mogelijkheden om de druk op natuurlijke populaties te verlichten. Specifieke doelstellingen 1. Ontwikkelen van hulpmiddelen voor de keuring van ladingen Context: Moeilijkheden doen zich voor bij inspecties van vrachten en houtvoorraden. Het hout is niet visueel herkenbaar door niet-specialisten, er is geen gestandaardiseerd protocol voor het evalueren van hoeveelheden en er is onduidelijkheid in verband met mogelijkheden om de herkomst van hout na te trekken. Thema’s: Houtanatomie (verwante en gelijkende soorten; visuele kenmerken bij verschillende microscopische vergrotingen) Chemische identificatie van Pericopsis hout (metabolieten) Herkomst en genetica (Genetische structuur, migratie, genetische verschillen tussen de herkomsten 2. Richtlijnen uitwerken voor de analyse van de populatiedynamica van Pericopsis en voor het opstellen van non-detriment findings Context: De wetenschappelijke autoriteiten van de exporterende en importerende landen moeten hun adviezen motiveren met informatie over de draagkracht van de geëxploiteerde populaties. De handel in Pericopsis hout mag geen risico insluiten dat de soort in aanmerking komt voor opname in Appendix I van CITES. Tevens mag de handel het voortbestaan van populaties in heel het verspreidingsgebied niet in gevaar brengen. In juridische termen komt dit neer op het formuleren van non-detriment findings. Het thema is zeer nauw verwant met populatiedynamica en met het bosbouwkundig uitwerken van plannen gericht op duurzame opbrengst (sustained yield). Thema’s: Verstoringen, vegetation history Reproductieve fenologie Verjonging, kieming Recrutering Groei Mortaliteit Minimum diameter voor exploitatie Herstellingsgraad na exploitatie 3. Analyseren van de relatie tussen handelsvolumes en staande voorraad Context: de CITES administratie houdt statistische gegevens bij over internationale handelsvolumes. Dit wordt uitgedrukt in gewichts- of volume-eenheden. Anderzijds wordt een bosinventaris typisch uitgedrukt in volume-eenheden. Gezien het fundamenteel belang van een kwantitatieve benadering bij het opmaken van NDF is het essentieel om handelsvolumes ecologisch te kunnen interpreteren. Het is daarom belangrijk om handelsvolumes consequent uit te drukken in rondhout equivalenten en dus te beschikken over degelijke informatie over rendementen van bosexploitaties en zagerijen. In dit verband is het ook belangrijk om onderscheid te maken tussen zagerijrendementen bij de productie van de verschillende handelskwaliteiten (cfr. verschillende kwaliteitsvereisten naargelang van de markt in Europa of in Azië). Thema’s: Kwaliteit staande stammen (uitwendige gebreken) en rendement exploitaties Kwaliteit verzaagd hout (spinthoutbreedte, inwendige gebreken, kruisdraad) en rendement zagerij 4. Documenteren van bosbouwkundige mogelijkheden voor beheersplannen gericht op een duurzame houtproductie Context: De druk op natuurlijke populaties kan aanzienlijk verlicht worden door bosbouwkundige maatregelen. Die omvatten zowel bosbehandeling (dunningen om Pericopsis elata te stimuleren) als aanplantingen van gekweekte bomen. Thema’s: Effect van vrijstellingen van moederbomen in de jaren 50 Zaadoogst Aanleggen van kwekerijen Resultaat van aanplantingen in de jaren 60 Acties/Resultaten (1) Analyse van inventarissen (actie in België): studie van beschikbare beheersplannen en exploitatieplannen uit Kameroen, Volksrepubliek Congo en DRC (2) Onafhankelijke controle van bosinventarissen (actie in Congo) (3) Installatie van permanent sample plots (actie in DRC) (4) Analyse van bosbouwkundige proeven (actie in België) (5) Analyse van exploitatierendement, rendement van zagerijen, houtkwaliteit (kruisdraad, performantie eindproduct, duurzaamheid juveniel hout, profielen houtdensiteit) (actie in België en DRC) (6) Opzetten doctoraatsproject (actie in DRC) (7) Productie van policy brief betreffende non-detriment findings (actie in België): in samenwerking met gespecialiseerd communicatiebureau (8) Organisatie symposium (actie in België)

Investigateur principal:

Dates:

2018

Collaborateurs: