Toegankelijkheidsverklaring

Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika verbindt zich ertoe deze site toegankelijk te maken, in overeenstemming met de volgende wetgeving: Wet van 19 juli 2018 betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsorganisaties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website https://www.africamuseum.be/.

Nalevingsstatus

Deze website is gedeeltelijk conform, als gevolg van de onderstaande niet-conformiteiten en vrijstellingen.

Voorbereiding van de toegankelijkheidsverklaring

Er is een externe toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit was een vereenvoudigde analyse. Je kan het rapport hier bekijken: https://scan.accessibility.belgium.be/nl/report/2021/www.africamuseum.be

Niet-toegankelijke inhoud

We stellen alles in het werk om onze website voor iedereen zo toegankelijk mogelijk te maken. Toch zijn er nog enkele non-conformiteiten. Automatische tests hebben de volgende inbreuken op de criteria van niveau AA van de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 aangetoond:

  • sommige afbeeldingen hebben geen correct tekstalternatief. Dit geldt ook voor sommige tabellen op het vlak van de samenvatting of titel (WCAG 1.1.1-criteria)
  • sommige sectiekoppen hebben geen inhoud (WCAG-criteria 1.3.1)
  • sommige pagina's gebruiken presentatietags die in HTML5 verouderd zijn (WCAG-criterium 1.3.1)
  • het kleurcontrast van sommige elementen is onvoldoende (WCAG-criterium 1.4.3)
  • sommige iframes kunnen een leeg "title"-attribuut hebben (WCAG-criterium 2.4.1)
  • sommige id-attributen kunnen op sommige pagina's dubbele waarden hebben (WCAG-criterium 4.1.1)
  • er kunnen ankerelementen zijn zonder link-inhoud en zonder naam- en/of ID-attribuut (WCAG-criterium 4.1.2)

Voorgestelde alternatieven

We doen onze uiterste best om de inhoud van deze website toegankelijk te maken. Merk je echter nog een probleem van niet-naleving op? Neem dan contact op via webmaster@africamuseum.be.

Contactgegevens

Als je vragen of opmerkingen hebt over de toegankelijkheid van onze website, kan je contact opnemen via webmaster@africamuseum.be

Als je vraag daar niet of ontoereikend beantwoord bleef, kan je contact opnemen met de Federale Ombudsman: https://www.federaalombudsman.be/nl

Verbeteringsplan

Naar aanleiding van het controleverslag van de FOD Strategie en Ondersteuning over de digitale toegankelijkheid verbinden wij ons ertoe alle daarin geconstateerde afwijkingen tegen eind 2021 te corrigeren.

 

Deze verklaring werd opgesteld op 02/09/2021.
De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 02/09/2021.