Partnerschappen

Publieke partners - Belgische federale overheid
 • POD Wetenschapsbeleid (BELSPO)
  BELSPO coördineert het wetenschapsbeleid op federaal niveau en is de bevoegde administratie van de tien federale wetenschappelijke instellingen (Koninklijk Belgische Instituut voor Ruimte-Aeronomie, Koninklijk Meteorologisch Instituut van België, Koninklijke Sterrenwacht van België en Planetarium, Koninklijke Bibliotheek van België, Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Rijksarchief) en werkt verscheidene onderzoeksactiviteiten uit.
  Het KMMA werkt in het bijzonder samen met het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, waarmee het een gemeenschappelijke beheerscommissie heeft. 
   
 • DGD (Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking)
  De DGD is de voornaamste partner van het AfricaMuseum voor de financiering van zijn activiteiten inzake ontwikkelingssamenwerking.
  Met de steun van de DGD kan het AfricaMuseum wetenschappelijke instellingen en nationale musea in Afrika ondersteunen.
  Ook met de steun van de DGD organiseert het AfricaMuseum sinds 2016 de Prijs Digitalisering voor Ontwikkeling (D4D).
   
 • De Regie der Gebouwen
  De Regie der Gebouwen is eigenaar en beheerder van de gebouwen van het AfricaMuseum en het omliggende park. Het is dan ook de regie die instaat voor de renovatie en restauratie van het oude museumgebouw en voor de bouw van een nieuw onthaalpaviljoen en de ondergrondse galerij.
   
 • De Nationale Loterij
  De Nationale Loterij is een van de voornaamste sponsors van het AfricaMuseum en steunt zowel het renovatieproject als de tijdelijke tentoonstellingen en het wetenschappelijke materiaal.
   
 • De Nationale Bank van België
  De Nationale Bank van België biedt financiële steun bij het renovatieproject.
Partners uit de culturele en toeristische sector
 • Toerisme Vlaanderen
  Toerisme Vlaanderen wil het toerisme in en naar Vlaanderen en Brussel promoten.
  Het AfricaMuseum, het Gentse Museum voor Schone Kunsten en het provinciedomein Raversyde nemen deel aan een proefproject rond ‘familievriendelijk erfgoed’, met de steun van FARO en Herita.
  Toerisme Vlaanderen steunde eveneneens het renovatieproject.
   
 • Visit Brussels
  Visit Brussels is het Brusselse agentschap voor toerisme. Het heeft als taak het imago van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vorm te geven en in de kijker te plaatsen. Het AfricaMuseum is in de ogen van heel wat toeristen in Brussel een omweg waard.
   
 • BOZAR 
  BOZAR bood vier jaar lang onderdak aan het AfricaMuseum en doopte zijn foyer om tot ‘Studio Congo’. Zo is een hechte band ontstaan tussen beide instellingen, die ook na de heropening van het AfricaMuseum verder zal worden aangehaald. De Afropeaanse gedachte ligt beide instellingen na aan het hart.
   
 • De Brusselse Museumraad vzw
  Het AfricaMuseum was een van de eerste musea die toetraden tot deze federatie van Brusselse musea. Samen trachten de leden hun aanbod uit te breiden en te promoten, bv. via de Museum Night Fever, de Nocturnes, de Brussels Card of het Museumplan.
Onderwijspartners
 • Kleur bekennen
  Kleur bekennen is een federaal programma voor wereldburgerschapseducatie en solidariteit op school, en een voorname partner van het AfricaMuseum voor de verspreiding van ons pedagogische aanbod bij scholen.
   
 • Place aux enfants
  Elk jaar neemt het museum deel aan dit evenemt dat Franstalige kinderen laat kennismaken met de wereld van volwassenen.
   
 • Dag van de wetenschap 
  Het AfricaMuseum neemt elk jaar deel aan deze dag in het teken van de wetenschap, het grootste wetenschapsevenement in Vlaanderen en Brussel.
   
 • Kunst voor ketjes
  Het museum werkt samen met LASSO in het kader van het project Kunst voor Ketjes dat Brusselse kinderwerkingen helpt bij het vinden en organiseren van culturele uitstappen voor groepen kinderen tussen 3 en 12 jaar.
   
 • Krokuskriebels
  Dit-2 jaarlijks initiatief van de Gezinsbond wil gezinnen aanzetten om musea te bezoeken tijdens de Krokusvakantie.
   
 • Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie
  Deze organisatie ondersteunt leerkrachten en hun projecten rond herinneringseducatie, biedt hen een klare kijk op het bestaande aanbod en organiseert vormingen. 
Bedrijfspartners

 

 • TEXAF

  Sponsor van het vernieuwde AfricaMuseum.
  Texaf-Bilembo Kinshasa is sponsor van AfricaTube.
   

 • Puilaetco Dewaay

  Sponsor van het vernieuwde AfricaMuseum. 
  Puilaetco Dewaay Private Bankers viert in 2018 zijn 150e verjaardag in en ten gunste van het AfricaMuseum.

   
 • Ackermans & Van Haaren
   
  Sponsor van het vernieuwde AfricaMuseum
   
 • KBC
   
  Sponsor van het vernieuwde AfricaMuseum
   
 • Umicore
  Umicore schaart zich achter de inspanningen van het AfricaMuseum om de duurzame ontwikkeling van het hedendaagse Midden-Afrika in relatie tot Europa onder de aandacht te brengen. Umicore ondersteunt het doctoraal onderzoek van Afrikaanse studenten onder het (mede)toezicht van KMMA-wetenschappers.
   
 • Adecco groep
   
 • Het AfricaMuseum bedankt zijn meer dan 100 privé-donateurs, waaronder de familie Philippe Croonenberghs en Philippe de Moerloose.
  Het AfricaMuseum bedankt in het bijzonder mevrouw Christine Coene, wiens echtgenoot, wijlen Luc Coene, Tervurenaar en vriend van het AfricaMuseum, voorzitter was van het sponsoringscomité.
   
Wetenschappelijke netwerken

Het KMMA maakt deel uit van tientallen internationale netwerken rond natuurwetenschappen en antropologie. Enkele voorbeelden:
 

GeoRiskA – Georisks in Africa

Het KMMA leidt al verschillende jaren onderzoeksprojecten naar de natuurlijke risico’s in de Oost-Afrikaanse Slenk. In het kader van die projecten bouwde het KMMA een uitgebreid netwerk van partners uit, met universiteiten en onderzoeksinstellingen:

 • de Université officielle de Bukavu (UOB)
 • het Institut supérieur pédagogique van Bukavu (ISP Bukavu)
 • het Institut géographique du Congo (IGC)
 • het Centre de Recherche en Sciences naturelles (CRSN) van Lwiro
 • het Observatoire volcanologique de Goma (OVG)
 • het Institut national de Statistiques van Noord-Kivu (INS)
 • de civiele bescherming van Noord-Kivu
 • de civiele bescherming van Zuid-Kivu
 • Het departement Geologie van de universiteit van Burundi (UB)
 • De Rwanda Mining Board (RMB)
 • Het Lake Kivu Monitoring Program (LKMP - Rwanda)

> Dienst Natuurlijke risico’s en Cartografie
 

Het European Journal of Taxonomy

Het European Journal of Taxonomy (EJT) is een internationaal wetenschappelijk blad met peer review dat wordt uitgegeven door een Europees consortium van natuurhistorische musea. Het KMMA is stichtend lid van het open access-blad.

> Meer informatie
 

SWICH – Sharing a World of Inclusion, Creativity and Heritage

SWICH is een project dat kadert binnen Creative Europe en aansluit op de reeks opeenvolgende projecten READ-ME, READ-ME II en RIME. De projectenreeks werpt onder meer een kritische blik op de rol van etnografische musea in de huidige Europese samenleving.

> Surf voor meer informatie naar de website van SWICH

> Creative Europe
 

FishBase

FishBase is de grootste onlinedatabank van vissen. De databank bevat informatie over meer dan 33 000 gekende vissoorten over de hele wereld. Het Consortium FishBase telt 10 internationale onderzoeksinstellingen. Het KMMA is stichtend lid van de onlinedatabank.

> FishBase

> FishBase for Africa

> FishBase-stage in het AfricaMuseum
 

Het Belgian Network for DNA Barcoding (BeBol)

Dit project heeft als doel een netwerk van Belgische onderzoeksinstellingen uit te bouwen voor DNA-barcoding.

> Surf voor meer informatie naar de website van BeBol
 

CETAF – Consortium of European Taxonomical Facilities

Het Consortium of European Taxonomic Facilities is een Europees netwerk van wetenschappelijke instellingen met het oog op de promotie van opleidingen, onderzoek en het inzicht in biologische en paleontologische processen.

> Website van het CETAF
 

De GBIF – Global Biodiversity Information Facility

De Global Biodiversity Information Facility (GBIF) streeft ernaar om de informatie over biodiversiteit gratis en vrij toegankelijk te maken voor iedereen. Heel wat verstrekkers van biodiversiteitsgegevens wereldwijd zijn aangesloten bij de GBIF en bieden toegang tot miljoenen referenties (specimens en waarnemingen).

> Website van de GBIF
 

TDWG - Taxonomical Database Working Group

De Taxonomical Database Working Group (TDWG) werkt nauw samen met de GBIF. De TDWG werd opgericht in 1986 om de internationale samenwerking op het vlak van biologische gegevens te verbeteren. Vandaag is de TDWG een officiële instantie die zich bezighoudt met de normen voor informatie-uitwisseling over biodiversiteitsgegevens en de verwante informaticatoepassingen.

> Website van de TDWG
 

The Congo Free State Across Language, Culture, Media

Het internationaal onderzoeksnetwerk The Congo Free State Across Language, Culture, Media wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en is een samenwerking tussen Uppsala University, het KMMA, Leeds Beckett University en de Open University Amsterdam. Het project probeert de beroemde mythe van het “Hart der duisternis” te doorgronden en neemt als eerste de Onafhankelijke Congo-Staat ten tijde van Leopold II (1885-1908) onder de loep als ruimte waar internationale culturen elkaar ontmoetten, door de culturele productie, taal, media (literatuur, fotografie enz.) en cultuur (Europa, Verenigde Staten, Afrika) te bestuderen. Daaruit bleek dat de ontmoetingen een aanzienlijke impact hadden op de wereld aan het einde van de 19e eeuw. Op 18 oktober 2017 mocht de dienst Geschiedenis en Politiek de internationale workshop Congo Free State: What archives and collections have to say verwelkomen. De resultaten van de workshop zullen in 2019 verschijnen in de reeks Outre-Mers, P.I.E. Peter Lang Editions.

> Website

> Dienst Geschiedenis en Politiek

 

> Verklaring van Dakar (27 april 2023)