Missie, ethiek en organisatie

Opdrachtverklaring

Opdrachtverklaring van het KMMA

Het KMMA is een wereldcentrum voor onderzoek en de verspreiding van kennis inzake het verleden en heden van samenlevingen en natuurlijk milieus in Afrika met de nadruk op Midden-Afrika, om zo een beter begrip en meer interesse daaromtrent te creëren bij het grote publiek en de wetenschappelijke wereld en om door middel van samenwerkingsverbanden wezenlijk bij te dragen tot de duurzame ontwikkeling ervan. De kernopdrachten van deze op Afrika gerichte instelling bestaan dus in het verwerven en het beheren van collecties, het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en de valorisatie van de resultaten hiervan, het verspreiden van kennis en het presenteren aan het grote publiek van een keuze uit haar collecties.

Opdrachtverklaring van het museum

Het museum is een kenniscentrum over Afrika in een historische en hedendaagse globale context, met een focus op Midden-Afrika. Het toont unieke collecties. Het museum is een plaats van geheugen van een gedeeld koloniaal verleden en het positioneert zich als een dynamisch platform voor ontmoeting en dialoog met mensen van verschillende generaties en culturen.

 

Organisatie

Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika is een van de tien Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI) die onder de bevoegdheid vallen van de staatssecretaris voor Federaal Wetenschapsbeleid.

Het museum telt een 250-tal medewerkers, onder wie 80 wetenschappers. 

De wetenschappelijke afdeling bestaat uit drie departementen: 

  • Culturele Antropologie & Geschiedenis
  • Aardwetenschappen
  • Biologie.

> Ontdek ons onderzoek

 

Organigram van het museum, lees de tekst-versie hieronder

Lees de tekst-versie van de organisatiestructuur

 

Beheers-, overleg- en adviesorganen

 

Beheerscommissie

De beheerscommissie staat in voor het financiële, materiële en administratieve beheer van de instelling.

Het KMMA deelt deze commissie met het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN).

De commissie wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van het Federaal Wetenschapsbeleid en telt vier externe academici en managementexperts, de algemeen directeurs van de instellingen en twee vertegenwoordigers van het Federaal Wetenschapsbeleid.

Samenstelling

Stemgerechtigde leden:
•    Frank Monteny, adviseur-generaal, POD Wetenschapsbeleid, voorzitter
•    Bart Ouvry, algemeen directeur van het KMMA , ondervoorzitter
•    Michel Van Camp, algemeen directeur van het KBIN, ondervoorzitter
•    Claude Bragard, Université de Louvain-La-Neuve, extern lid
•    Alain Heynen, adviseur-generaal, POD Wetenschapsbeleid
•    François Mairesse, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, extern lid
•    Ingrid Vanden Berghe, administrateur-generaal van het Nationaal Geografisch Instituut, extern lid
•    Koen Verhoest, hoofddocent aan de Universiteit Antwerpen - departement Politieke Wetenschappen, extern lid

Leden met raadgevende stem:
•    Bruno Danis, voorzitter van de Wetenschappelijke Raad van het KBIN
•    Lieven Dejaeger, inspecteur-generaal van Financiën
•    Pierre de Maret, voorzitter van de Wetenschappelijke Raad van het KMMA
•    Yves Geens, rekenplichtige van het KMMA
•    Brigitte Lauwaert, hoofd wetenschappelijke dienst van het BMM (KBIN)
•    Jacques Lust, attaché van de POD Wetenschapsbeleid, secretaris
•    Marie-Solange Mukarwema, rekenplichtige van het KBIN
•    Françoise Stassart, financieel expert, POD Wetenschapsbeleid
•    Didier Van den Spiegel, hoofd wetenschappelijke dienst van het KMMA 

 

Directieraad

Samenstelling

Voorzitter: Bart Ouvry, algemeen directeur


Stemgerechtigde leden:
•    François Kervyn de Meerendré, waarnemend departementshoofd Aardwetenschappen
•    Els Cornelissen, waarnemend departementshoofd Culturele Antropologie & Geschiedenis
•    Marc De Meyer, waarnemend departementshoofd Biologie
•    Jacky Maniacky, diensthoofd Cultuur & Maatschappij
•    Patricia Van Schuylenbergh, diensthoofd Geschiedenis en Politiek
•    Didier Van de Spiegel, diensthoofd Biologische Collectie- en Databeheer

 

Commissie voor Werving en Bevordering

De Commissie voor Werving en Bevordering staat in voor de selectie en promotie van statutair wetenschappelijk personeel.

De commissie wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van het Federaal Wetenschapsbeleid en bestaat uit twee externe experts van universiteiten en de algemeen directeur van het AfricaMuseum.

 

Samenstelling

•    Robert Van De Walle, Voorzitter, Belspo
•    Bart Ouvry, algemeen directeur KMMA
•    Prof. Sara Geenen, Universiteit Antwerpen
•    Prof. Caroline Nieberding, Université catholique de Louvain

 

Basisoverlegcomité

Het basisoverlegcomité is een adviesorgaan voor welzijn op het werk en werkomstandigheden. Het comité bestaat uit vertegenwoordigers van het personeel en werkgeversorganisaties (vakbonden). 

Samenstelling

Overheidsafgevaardigden:
•    Bart Ouvry, voorzitter
•    Els Cornelissen
•    Marc De Meyer
•    Isabelle Gérard
•    François Kervyn de Meerendré
•    Valérie Herzet
•    Mario Thoilants
•    Johan Van Impe
•    Dirk Verbist

Vakbondsafgevaardigden:
ACOD - ABVV:
•    Valérie Demeulemeester

ACV - Openbare diensten:
•    Kai Saillart
•    Patricia Van Schuylenbergh, afgevaardigde van het KMMA
•    Jean-Christophe Vancoppenolle

VSOA - Groep 2: Jimmy Verlez

Preventieadviseur:
•    Mario Thoilants
•    Johan Van Impe

Arbeidsgeneeskundige: Fabienne Nsanze

 

Ethische code

Het AfricaMuseum heeft een ethische code ontwikkeld waar alle partners die een activiteit in of rond het museum willen organiseren aan moeten voldoen.

 

Gender equality plan en diversiteitscharter

Als één van de 10 Federale Wetenschappelijke Instellingen die onder de bevoegdheid van BELSPO vallen, onderschrijft het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika het Gender Equality Plan (GEP) zoals opgesteld door onze administratie. Het KMMA verbindt zich ertoe om de in het GEP vooropgestelde acties uit voeren, zijn personeel toegang te verschaffen via de door de overheid georganiseerde relevante opleidingen (SELOR en OFO), de noodzakelijke gegevens te verzamelen en publiek te maken via de jaarverslagen. Het KMMA heeft in dit kader een diversiteitscharter uitgewerkt. 

 

Evaluatierapporten

Wetenschappelijke onderzoeksactiviteiten

Dit rapport schetst een overzicht van de resultaten na evaluatie van de wetenschappelijke onderzoeksactiviteiten van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika.

De evaluatie werd uitgevoerd door de Technopolis Group in de periode april 2014 - maart 2015 op vraag van het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO).

 

Publieksgerichte diensten

Dit rapport schetst een overzicht van de resultaten na evaluatie van de publieksgerichte diensten van het AfricaMuseum.

De evaluatie werd in 2017 uitgevoerd door de Technopolis Group op vraag van het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO).