Jobs

Een Assistent-stagiair (klasse SW1) Conservator-Restaurator (m/v/x) 

HET KONINKLIJK MUSEUM VOOR MIDDEN-AFRIKA
zoekt een
Assisten-stagiair (klasse SW1) van de wetenschappelijke loopbaan
Conservator Restaurator

POSITIE VAN DE FUNCTIE BINNEN DE INSTELLING

 • Het gaat om een voltijdse betrekking van een statutair wetenschappelijk personeelslid.
 • Titel en klasse van de wetenschappelijke loopbaan: Assistent-stagiair (klasse SW1).
 • Activiteitengroep van de wetenschappelijke loopbaan waartoe de betrekking behoort: activiteitengroep II "wetenschappelijke dienstverlening".

De betrekking zal uitgeoefend worden binnen de dienst: Archief- en Collectiebeheer  van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika.

 

TAALREGIME

Deze betrekking is toegankelijk voor kandidaten die kunnen ingedeeld worden bij de Nederlandse of Franse taalrol, bij toepassing van de regels hiertoe bepaald door de wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken.

 

FUNCTIECONTEXT

Het KMMA is een wereldcentrum voor onderzoek en de verspreiding van kennis inzake het verleden en heden van samenlevingen en natuurlijk milieus in Afrika met de nadruk op Midden-Afrika, om zo een beter begrip en meer interesse daaromtrent te creëren bij het grote publiek en de wetenschappelijke wereld en om door middel van samenwerkingsverbanden wezenlijk bij te dragen tot de duurzame ontwikkeling ervan. De kernopdrachten van deze op Afrika gerichte instelling bestaan dus in het verwerven en het beheren van collecties, het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en de valorisatie van de resultaten hiervan, het verspreiden van kennis en het presenteren aan het grote publiek van een keuze uit haar collecties.
Het museum is een kenniscentrum over Afrika in een historische en hedendaagse globale context, met een focus op Midden-Afrika. Het toont unieke collecties. Het museum is een plaats van geheugen van een gedeeld koloniaal verleden en het positioneert zich als een dynamisch platform voor ontmoeting en dialoog met mensen van verschillende generaties en culturen.
De wetenschappelijke afdeling bestaat uit drie departementen: 

 • Culturele Antropologie & Geschiedenis
 • Aardwetenschappen
 • Biologie

 

INHOUD VAN DE FUNCTIE

Doelstellingen van de functie ten anzien van de opdrachten van de instelling

De aangeworven kandidaat  :

 • zal wetenschappelijk onderzoek uitvoeren inzake de identificatie van materialen en technieken van etnografische objecten; en inzake de degradatie en de restauratie van materiële cultuur van Centraal Afrika en meer bepaald de Democratische Republiek van Congo (DRC), 
 • zal instaan voor het behoud en beheer van de etnografische en historische collecties  bewaard in het KMMA,
 • zal instaan voor de online ontsluiting van deze collecties en de daarmee in verband staande gegevensdatabanken,
 • zal deel uitmaken van het referentie team voor de publieke dienstverlening in die domeinen, en zal instaan voor het onthaal van bezoekers en hen oriënteren.

Resultaatgebieden

De aangeworven kandidaat :

 • zal het beleid en het beheer van de collecties institutioneel mee bepalen,
 • zal bijdragen aan de opstelling en installatie van tentoonstellingen van het KMMA en de opstelling van objecten van het KMMA elders,
 • zal gegevens en analyses van diverse projecten in verband met zijn expertisedomein valideren en verbeteren,
 • zal deelnemen aan de capaciteitsversterking van universiteiten, musea en nationale wetenschappelijke instellingen in Afrika, zal de resultaten van zijn wetenschappelijk onderzoek publiceren in nationale en internationale vaktijdschriften.

 

COMPETENTIEPROFIEL

Vereiste diploma's en opleidingen

De kandidaat dient houder te zijn van volgend(e) diploma('s):
Master in Conservering en Restauratie of equivalent in  erfgoedstudies.

Technische kundigheden (kennis, specialisaties, ervaring(en)...)

1. Vereiste competenties, specialiteit(en) en ervaring(en) waaraan de kandidaten dienen te voldoen om weerhouden te worden (toelatingscriteria).

 •  Een goede kennis van het beheer en het behoud van  etnografische collecties in verband met Afrika en meer bepaald met de DRC 
 • Ervaring met de restauratie van etnografische collecties in verband met Afrika en meer bepaald met de DRC.
 • Algemene museum ervaring
 • Ervaring met installatie van etnografische tentoonstellingen
 • Ervaring met de voorbereiding en opvolging van bruiklenen
 • Kennis hebben van duurzame ontwikkelingsproblematiek in Afrika
 • Ervaring hebben met ontwikkeling en beheer van gegevensbanken en digitalisatie, bij voorkeur met TMS.

De kandidaat zal via publicaties en wetenschappelijke activiteiten bewijzen dat hij over de volgende competenties beschikt :

 • Evaring in het domein van collectiebeheer in de etnografie, kunst en materiële cultuur van Centraal Afrika in een museumcontext, 
 • Ervaring in restauratie  van etnografische stukken
 • Ervaring in project beheer
 • Ervaring inzake installatie van tentoonstellingen en  museologische activiteiten.

2. Bijkomende troeven.

Een goede kennis van de tweede landstaal en het Engels is een pluspunt.

Generieke competenties (gedragscompetenties, vaardigheden,...)

Vaardigheden

 • Kunnen werken in een pluridisciplinair team
 • Bereidheid bewijzen/aantonen voor het ontwikkelen en realiseren van projecten in Afrika

Gedragscompetenties

 • Innovatieve en creatieve ideeën binnenbrengen
 •  Beslissingen nemen op basis van (on)volledige gegevens en acties opzetten ter verwezenlijking van de beslissingen
 • Anderen begeleiden, hen als model dienen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren
 • Een team spirit creëren en verbeteren door het delen van eigen advies en ideeën en door het bijdragen aan het oplossen van conflicten tussen collega’s
 • Interne en externe gebruikers begeleiden op een transparante, integere en objectieve manier, hen een gepersonaliseerde dienst geven en constructieve contacten onderhouden
 • Advies verstrekken aan zijn/haar gesprekspartners en met hen een vertrouwensrelatie opzetten gebaseerd op de eigen expertise
 • Op een integere manier handelen, overeenkomstig de verwachtingen van de organisatie, met respect voor de vertrouwelijkheid en de engagementen, en elke vorm van partijdigheid vermijden
 • Eigen ontwikkeling in functie van de eigen mogelijkheden, interesses en ambitie plannen en actief beheren, waarbij zijn/haar eigen functionering kritisch in vraag gesteld wordt en waarbij hij/zij zich voortdurend verrijkt via nieuwe ideeën en benaderingen, competenties en kennis

 

ARBEIDSVOORWAARDEN

Bezoldiging - loopbaan

De gekozen kandidaat wordt aangeworven als Assistent-stagiair (klasse SW1) met de daaraan verbonden weddenschaal SW10 of SW11 (SW11 indien minstens 2 jaar erkende wetenschappelijke anciënniteit).

Minimumbezoldiging (brutobedragen aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen):
 SW11 (2 jaar anciënniteit): 44.338,86 € per jaar (3.694,90 € per maand)

De normale tijdsduur van de proefperiode  bedraagt één  jaar.

Andere voordelen

 • een aangenaam werkkader in een dynamische werkomgeving
 • mogelijkheid om te genieten van een toelage voor tweetaligheid
 • mogelijkheid om een hospitalisatieverzekering tegen voordelige voorwaarden af te sluiten
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding
 • voordelen en kortingen toegekend dankzij de Fed + kaart
 • 26 verlofdagen per jaar
 • flexibel uurrooster  binnen een 38 urenweek
 • opleidingen mogelijk (te volgen tijdens de werkuren)
 • verschillenden sociale voordelen

 

TOELAATBAARHEIDS- EN DEELNEMINGSVOORWAARDEN

De gekozen kandidaat moet op de datum van zijn indiensttreding volgende voorwaarden vervullen:

 • Belg zijn of burger van een staat die deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte of de Zwitserse Confederatie;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • aan de dienstplichtwetten voldaan hebben;
 • een gedrag hebben dat beantwoordt aan de eisen van het gesolliciteerd ambt.

Uiterlijk op de dag waarop de termijn eindigt voor het indienen der kandidaturen, moeten volgende voorwaarden vervuld zijn:

 • houder zijn van het/de  vereiste diploma(’s);
 • voldoen aan de vereiste technische bekwaamheden en deze bewijzen.
 • voldoen aan de vereiste generieke competenties.

In de beide hierna vermelde gevallen geldt volgend voorbehoud voor deelname aan de selectieprocedure.

 1. Het vereiste diploma werd behaald in een ander land dan België.
  In dit geval zal de voorzitter van de jury van de wetenschappelijke instelling vooraf nagaan of het door de kandidaat voorgelegde diploma kan worden aanvaard bij toepassing van de bepalingen van de richtlijnen 89/48/EEG of 92/51/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen.
  Daarom dient de betrokken kandidaat aan zijn kandidatuur, behalve een kopie van het voorgelegde diploma, volgende bescheiden en inlichtingen toe te voegen, nodig voor bedoeld onderzoek:
 • een vertaling van het diploma indien dit niet werd uitgereikt in het Nederlands, Frans, Duits of Engels (vertaling in het Nederlands voor de kandidaten die kunnen worden ingedeeld bij de Nederlandse taalrol; vertaling in het Frans voor de kandidaten die kunnen worden ingedeeld bij de Franse taalrol);
 • een verklaring waarmee de onderwijsinrichting, die het diploma heeft uitgereikt, volgende inlichtingen verstrekt (voor zover deze inlichtingen niet voorkomen in het diploma zelf):
  1.    het aantal studiejaren dat normalerwijze vereist is voor het behalen van het diploma;
  2.    moest een verhandeling worden ingediend voor het behalen van het diploma ?
  3.    de verworven kennis en bekwaamheden die aan de basis liggen van het uitreiken van bedoeld diploma;
 • een vertaling van deze verklaring indien deze niet werd uitgereikt in het Nederlands, Frans, Duits of Engels (vertaling in het Nederlands voor de kandidaten die kunnen worden ingedeeld bij de Nederlandse taalrol; vertaling in het Frans voor de kandidaten die kunnen worden ingedeeld bij de Franse taalrol).

2. Het vereiste diploma werd behaald in een andere taal dan het Nederlands of het Frans.

 • Wanneer een diploma van doctor vereist is, dat werd behaald na verdediging in het openbaar van een proefschrift (of wanneer de kandidaat een dergelijk diploma voorlegt om aan de diplomavereisten te voldoen), wordt de taalrol dan ook bepaald door de taal waarin de studiecyclus werd gevolgd die heeft geleid tot het universitair einddiploma dat toegang gaf tot het doctoraat.
 • In de gevallen waarin deze studies werden gedaan in een andere taal dan het Nederlands of het Frans, dient de betrokken kandidaat daarom in het bezit te zijn van een bewijs van taalkennis, afgeleverd door SELOR, het Selectiebureau van de Federale Overheid, Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel (Tel.: +32-(0)800 505 54; e-mail: taal@selor.be). Uit dit bewijs moet blijken dat de betrokkene geslaagd is in het taalexamen dat met betrekking tot het vaststellen van het taalregime in de plaats komt van het opgelegde diploma: -taaltest Nederlands – artikel 7, voor een functie van niveau 1/A, indien de kandidaat wenst te worden ingedeeld bij de Nederlandse taalrol;

3. Het vereiste diploma werd behaald in een andere taal dan het Nederlands of het Frans. Bij zijn eerste aanwerving als statutair of bij zijn eerste indienstneming als contractueel in het openbaar ambt, wordt ieder personeelslid op een taalrol ingeschreven, te weten de Nederlandse of de Franse taalrol, wat onveranderlijk blijft. De overgang van de ene rol naar de andere is verboden, behoudens klaarblijkelijke vergissing bij de indeling.
Van taalrol veranderen is niet mogelijk met een taalcertificaat dat het vereiste diploma kan vervangen dat de taalrol vastlegt. 

 

BIJKOMENDE INLICHTINGEN

Meer informatie over de inhoud van deze betrekking kan worden bekomen bij Mevr. Elisabeth Cornelissen, 02/769.54.76 – els.cornelissen@africamuseum.be.

 

SELECTIEPROCEDURE

 • De jury van de wetenschappelijke instelling bepaalt wie van de kandidaten, die een ontvankelijke kandidatuur hebben ingediend, het meest geschikt worden geacht voor de betrekking (maximum 5 kandidaten kunnen aldus worden geselecteerd). 
 • Indien de jury het noodzakelijk acht, kan hij de kandidaten vragen om eender welke bijkomende proef af te leggen die de jury bepaalt om hun geschiktheid voor de te begeven functie te beoordelen.
 • De kandidaten die aldus in aanmerking worden genomen, zullen vervolgens uitgenodigd worden om voor de jury te verschijnen voor een hoorzitting met het oog op de vaststelling van de rangschikking der kandidaten.
 • Deze rangschikking wordt pas definitief nadat ze werd meegedeeld aan de betrokken kandidaten die daarbij de mogelijkheid hebben erover klacht in te dienen en te vragen om door de jury te worden gehoord.

 

SOLLICITATIEPROCEDURE

De kandidaturen moeten worden ingediend binnen 30 kalenderdagen volgend op de datum van bekendmaking van deze vacature in het Belgisch Staatsblad.
Ze moeten worden ingediend bij aangetekende brief gericht aan: Stafdienst Personeel & Organisatie, cel "werving en selecties" van de POD Wetenschapsbeleid, WTC III
Simon Bolivarlaan 30
1000 Brussel.

In de kandidatuur dient uitdrukkelijk te worden gepreciseerd:

 • de gesolliciteerde betrekking;
 • het correspondentieadres; elke wijziging van dit adres dient onmiddellijk te worden meegedeeld.

Aan de kandidatuur toe te voegen bescheiden:

 • een volledig en waarheidsgetrouw curriculum vitae;
 • indien reeds wetenschappelijke activiteiten werden verricht: attesten om deze te wettigen (attesten afgeleverd door de werkgevers, de autoriteiten die beurzen toekenden, …);  voor meer informatie betreffende de te verstrekken inlichtingen: zie de nota betreffende de toekenning van de wetenschappelijke anciënniteit die kan worden geraadpleegd op de website van de POD Wetenschapsbeleid (www.belspo.be, rubriek "Vacatureberichten"). De nota kan ook via mail aangevraagd worden op het adres selections-selecties@belspo.be ;
 • een kopie van het/ de vereiste diploma’s;
 • indien een diploma van doctor, behaald na verdediging in het openbaar van een proefschrift, wordt voorgelegd om te voldoen aan de diplomavereisten, dient bovendien een kopie te worden toegevoegd van het diploma dat werd behaald bij het afsluiten van de studiecyclus welke toegang gaf tot het doctoraat;
 • indien deze diploma’s, of één ervan, werden uitgereikt in een andere taal dan het Nederlands, Frans, Duits of Engels dient daarvan bij het voorgelegde dossier tevens een vertaling te worden toegevoegd;
 • een lijst van de eventueel gepubliceerde wetenschappelijke werken;
 • de bescheiden en inlichtingen hierboven bedoeld, indien het/ de vereiste diploma(‘s), behaald door de kandidaat, werd(en) uitgereikt door een andere dan een Belgische instelling;
 • het bewijs van taalkennis hierboven bedoeld, ingeval dit bewijs noodzakelijk is of wanneer de kandidaat wenst dat zijn indeling bij een taalrol gebeurt op basis van dat bewijs.

10.4.    Zijn onontvankelijk: de kandidaturen die bovenstaande sollicitatieprocedure niet respecteren.

Halftijds wetenschappelijk medewerker (m/v/x)

CONTEXT

Deze onderzoeksfunctie kadert in het wetenschappelijk project ‘ATRAP’: Action Towards Reducing Aquatic snail-borne Parasitic diseases’ dat kadert in het nieuwe raamakkoord tussen DGD en KMMA. Dit project betreft tropische ziektes die overgedragen worden door zoetwaterslakken. Hiervan is schistosomiasis de meest gekende ziekte, die wereldwijd meer dan 200 miljoen mensen treft, grotendeels in Afrika. Doel van het ATRAP project is om in te zetten op preventie van deze ziektes door burgers te betrekken in het monitoren van de zoetwaterslakken (d.m.v. citizen science) en hen te betrekken in sensibilisering. Door gepaste gezondheidseducatie en gerichte slakkenbestrijding kunnen besmettingen voorkomen worden. Doel van deze specifieke functie is het 1) het coördineren van het administratieve en logistieke luik van het project, 2) het coördineren en initiëren van het veldwerk in Congo en 3) het opzetten van een multistakeholder netwerk in nauwe samenwerking met onze partners van de Universiteit van Kinshasa.

TAKEN

-    Opvolgen van finianciele en inhoudelijk rapporten
-    Coordineren, voorbereiden en deelname aan het veldwerk in Kimpese, Congo
-    Selecteren en contacteren van relevante stakeholders om een network rond ziektes overgedragen door slakken op te zetten in Congo 

PROFIEL

 • Msc in Biologie;
 • Ervaring met veldwerk in Congo;
 • Ervaring met participatieve projecten;
 • Vloeiend in Frans, Nederlands en Engels;
 • Zelfstandig, flexibel en gemotiveerd.

WIJ BIEDEN

 • Een halftijds contract van 6 maanden (04/11/2019-30/04/2020)
 • Een loon conform de barema’s van de federale overheid (minimumaanvangswedde: 35.191,79 EUR bruto geïndexeerd jaarsalaris).
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding.
 • Een aangenaam werkkader in een dynamische werkomgeving

CV

Gelieve je cv met begeleidende brief, met als referentie s/ATRAP, voor 18/09/2019 naar: HR-RH@africamuseum.be 

Enkel kandidaturen die beantwoorden aan het profiel en die binnen de voorziene termijn toegezonden worden zullen worden aanvaard en beantwoord. Interviews zullen plaatsvinden op maandag 23/09/2019.
Voor meer inlichtingen over: 

Een wetenschappelijk medewerker (m/v/x)

HET KONINKLIJK MUSEUM VOOR MIDDEN-AFRIKA
zoekt een
Wetenschappelijke medewerker (m/v/x)
voor een contract van bepaalde duur

CONTEXT

De dienst Houtbiologie van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika bestudeert de anatomische opbouw van hout. De dienst staat in voor het beheer van de belangrijkste collectie Afrikaanse houtsoorten ter wereld. De onderzoeksprojecten hebben betrekking op de rol van bomen in een bosecosysteem. Er wordt ondersteuning verleend aan een bosbeheer dat gericht is op een duurzame productie van hout.
Wij zoeken een medewerker die zal functioneren binnen het kader van drie lopende onderzoeksprojecten. In het kader van BiosphereCarbon organiseer je een workshop over het belang van Biosfeerreservaten voor de studie van koolstofopslag. Voor het project Herbaxylaredd werk je mee aan het eindverslag en de website. Voor het project Polcartim sta je in voor het schrijven van policy briefs over legale houthandel en koolstofopslag in tropische bossen.

FUNCTIE

Als wetenschappelijk medewerker zal je de volgende opdrachten uitvoeren:
 • Organiseren van een workshop over koolstofopslag in tropische regenwouden voor wetenschappers uit Congo, Brazilië en/of Ecuador betrokken bij biosfeerreservaten
 • Coördineren van alle activiteiten in het kader van het opstellen van policy briefs over koolstofopslag in tropische bossen en legale houthandel
 • Bijwerken van een website en coördineren van de eindrapportering van een onderzoeksproject
 

PROFIEL

 • Je hebt een MSc in bioingenieurswetenschappen of biologie en twee jaar werkervaring
 • Je hebt veldervaring in Midden-Afrika, kennis van tropische bossen en hout en je bent vertrouwd met de problematiek van tropisch bosbeheer en de internationale houthandel
 • Je hebt een goede kennis van het Frans, Engels en Nederlands
 • Je hebt ervaring met het beheer en de analyse van wetenschappelijke data

 • Je bent proactief en probleemoplossend

 • Je bent een teamspeler

 

WIJ BIEDEN

 • Een voltijds contract van bepaalde duur voor 5 maanden.
 • Een loon conform de barema’s van de federale overheid (minimumaanvangswedde SW11: 37.347 EUR bruto geïndexeerd jaarsalaris).
 • Een interessante vakantieregeling.
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding.
 • Een aangenaam werkkader in een dynamische werkomgeving.
Ontdek alle informatie en voordelen over werken aan de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

 

KANDIDATUUR

Gelieve je CV met begeleidende brief per e-mail te sturen naar HR-RH@africamuseum.be, met als referentie S/POLCARTIM, tegen ten laatste 15 september 2019.
Enkel kandidaturen die beantwoorden aan het profiel en die binnen de voorziene termijn toegezonden worden zullen worden aanvaard en beantwoord.

Interviews zullen waarschijnlijk plaats vinden op 24 september 2019.