Disclaimer

De informatie op de website van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (hierna genoemd “KMMA”) https://www.africamuseum.be/ is van algemene aard, evenals de informatie op alle websites die onder het domein africamuseum.be vallen en op de websites van de wetenschappelijke projecten waaraan het KMMA meewerkt en die op de server van het KMMA zijn ondergebracht. Deze websites worden hierna genoemd “de Website”. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk of een professioneel advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Het KMMA streeft ernaar zo nauwkeurig en exact mogelijke informatie te verstrekken, die echter nooit volledig kan zijn. Alle informatie wordt slechts ter informatie gegeven en kan worden gewijzigd.

Het KMMA gebruikt de beste technische standaarden en levert iedere mogelijke inspanning om er voor te zorgen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, nauwkeurig en up-to-date is. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. 

Indien er in de ter beschikking gestelde informatie enige onvolledigheden of fouten zouden zitten, worden de gebruikers verzocht de verantwoordelijke persoon hierover in te lichten per e-mail webmaster@africamuseum.be 

Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal het KMMA de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Het KMMA kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website  of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. Het KMMA wijst iedere verantwoordelijkheid af voor enige onvolledigheid of andere fouten in de ter beschikking gestelde informatie. Noch het KMMA, noch enig andere partij die betrokken was bij de ontwikkeling, productie of terbeschikkingstelling van de data zal aansprakelijk zijn voor toevallige schade, gevolgschade, onrechtstreekse schade of indirecte of bestraffende schade die volgt uit het de toegang van de gebruiker tot of het gebruik van de ter beschikking gestelde informatie of de onmogelijkheid tot toegang of gebruik ervan.

Het KMMA wijst elke aansprakelijkheid af voor eventuele onnauwkeurigheden, weglatingen of onvolkomenheden in de verstrekte informatie, hetzij door zijn eigen toedoen of door toedoen van derden die de informatie aan het KMMA verstrekken.

 

 

Deze verklaring wordt regelmatig bijgewerkt. Dit is de meest recente versie.