Gebruiksvoorwaarden website

Toepassingsgebied

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (hierna genoemd “KMMA”) https://www.africamuseum.be/, op alle websites die onder het domein africamuseum.be vallen en op de websites van de wetenschappelijke projecten waaraan het KMMA meewerkt en die op de server van het KMMA zijn ondergebracht. Deze websites worden hierna genoemd “de Website”.

 

Doeleinde van de Website 

De Website heeft als doelstelling informatie te verschaffen over de activiteiten, geschiedenis, organisatie en werking van het KMMA, het museum, de wetenschappelijke instelling, de renovatie, alsook over de collecties en publicaties van het KMMA, de wetenschappelijke projecten en onderzoek en de projecten van internationale samenwerking waaraan het KMMA meewerkt. 
Het KMMA streeft ernaar zo nauwkeurig en exact mogelijke informatie te verstrekken, die echter nooit volledig kan zijn. Alle informatie wordt slechts ter informatie gegeven en kan worden gewijzigd.

 

Toegang tot de Website 

Het gebruik van de Website houdt automatisch de aanvaarding in van de voorwaarden vervat in deze Gebruiksvoorwaarden in de versie gepubliceerd door het KMMA op het ogenblik dat de gebruiker gebruik maakt van de Website. 
Bijgevolg dient de gebruiker de Gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen iedere maal hij zich voorneemt de Website te gebruiken, aangezien de Gebruiksvoorwaarden intussen gewijzigd kunnen zijn. 
Het gebruik van bepaalde op de Website aangeboden diensten is onderworpen aan bijzondere voorwaarden die, naargelang het geval, de huidige Gebruiksvoorwaarden vervangen, vervolledigen en/of wijzigen. Daarom dient de gebruiker eveneens de overeenstemmende bijzondere voorwaarden grondig te lezen voor het gebruik van voornoemde diensten.

 

Bescherming van de privacy

Het KMMA hecht veel belang aan een vertrouwelijke behandeling van de gegevens van de gebruikers van de website en aan  de bescherming van uw persoonsgegevens. Het KMMA behandelt en beschermt uw persoonsgegevens op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens leeft het KMMA de wet na, d.w.z. de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de gegevensbescherming (beter bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming of de ‘GDPR’), de wet 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, of enig ander wetgevingsbesluit die deze wijzigen.
Wij nodigen de gebruikers van de website uit om het privacy beleid van het KMMA zorgvuldig te lezen zodat u het beleid van het KMMA op dit gebied kent en begrijpt. Deze verklaring wordt regelmatig bijgewerkt. De meest recente versie van de verklaring is beschikbaar op de website.
Het beleid omtrent de eerbiediging van de privacy en de de verwerking van persoonsgegevens wordt toegelicht in de “privacy beleid”.     

 

Intellectueelrechtelijke bescherming van de Website

De Website is een originele creatie waarvan zowel de inhoud als de structuur beschermd worden door intellectuele eigendomsrechten. 
Het KMMA bezit de intellectuele eigendomsrechten of de gebruiksrechten op alle toegankelijke elementen van de site. 
Het recht op toegang tot de website vormt op geen enkele wijze een gedeeltelijke of volledige overdracht van de intellectuele eigendomsrechten.

 

Intellectueelrechtelijke bescherming van de aangeboden data

De voorwaarden waaronder de aangeboden data gebruikt mogen worden, worden toegelicht in de Data policy.

 

Aansprakelijkheid

Het KMMA wijst elke aansprakelijkheid af voor eventuele onnauwkeurigheden, weglatingen of onvolkomenheden in de verstrekte informatie, hetzij door zijn eigen toedoen of door toedoen van derden die de informatie aan het KMMA verstrekken.
Wat betreft de aansprakelijkheid van het KMMA wordt verwezen naar de Disclaimer
Specifiek wat betreft het gebruik van de Website, wordt benadrukt dat het KMMA geen garantie biedt omtrent de beschikbaarheid en werking van de Website, noch van de op de Website aangeboden diensten. 
De website is normaliter op elk moment toegankelijk voor de gebruikers. Een onderbreking kan daarentegen noodzakelijk zijn en zal, in de mate van het mogelijke, aan de gebruikers meegedeeld worden. 
De site is doorgaans normaal toegankelijk voor de gebruikers. Om technische redenen kan de toegankelijkheid echter worden beperkt. Dit wordt – in de mate van het mogelijke – aan de gebruikers meegedeeld.
Het KMMA behoudt zich het recht voor om ten alle tijden de Website te wijzigen of tijdelijk of permanent te schorsen, zonder voorafgaande kennisgeving of zonder recht op enige schadevergoeding. 
Het KMMA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, directe en indirecte, voortvloeiend uit het gebruik of de niet beschikbaarheid van de Website noch van de op de Website aangeboden diensten en in het algemeen voor elke gebeurtenis die verband houdt met de Website en/of elke website van derden. 
Ondanks de inspanningen die het KMMA hiertoe levert, kan het niet garanderen dat er geen virus of ander element in de inhoud van de Website voorkomt die tot wijzigingen in uw computersysteem kunnen leiden of in de elektronische documenten en opgeslagen bestanden op uw computersysteem.

 

Linken naar de Website

Andere sites kunnen vrij linken naar de Website. Het leggen van een link naar een specifieke inhoud van een webpagina of frame, is slechts toegestaan op voorwaarde dat de bron vermeld wordt. Dit omvat de duidelijk zichtbare vermelding van de url waarnaar gelinkt wordt en de vermelding van het KMMA of het project van het KMMA (zoals vermeld op de website waarnaar gelinkt wordt).

 

Links naar websites van derden

Deze Website kan links bevatten naar websites van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Deze links hebben als enig doel de gebruikers de toegang tot informatie op het internet te vergemakkelijken. Het KMMA oefent geen enkele controle of zeggenschap uit over deze websites, of over de inhoud of andere kenmerken ervan, en wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de inhoud, werking, beschikbaarheid, kwaliteit, wettigheid, betrouwbaarheid van de websites van derden en links die deze websites naar andere websites leggen of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

Vrijwaring van de rechten van het KMMA

Bepaalde zones van de Website kunnen worden voorbehouden en verbonden aan bijzondere voorwaarden. In geval van niet-geautoriseerde poging om toegang te krijgen tot dat gedeelte van de Website, kan het KMMA alle wettelijke middelen gebruiken om de integriteit van de Website te handhaven en dit in samenwerking met de bevoegde gerechtelijke autoriteiten en politiediensten. 
Alle gebruikers van de Website verplichten zich ertoe de Website overeenkomstig het recht en deze Gebruiksvoorwaarden te gebruiken. 
Het KMMA besteedt bijzondere aandacht aan de vrijwaring van haar intellectuele eigendomsrechten. 
Het KMMA behoudt zich het recht voor alle gepaste maatregelen te nemen om de aantasting van haar rechten te vermijden of te beëindigen, zonder dat haar enige aansprakelijkheid ten laste kan worden gelegd ingevolge die maatregelen. 
Elke inbreuk zal bovendien burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke rechtsvordering met zich meebrengen.

 

Duur en beëindiging

Het verlenen van toegang tot de Website is in principe van onbepaalde duur. 
Het KMMA kan niettemin de toegang tot de Website en/of enige diensten die hierop aangeboden worden op elk moment beëindigen of opschorten zonder enige waarschuwing, noch mededeling.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De toegang tot en het gebruik van de Website worden beheerst door het Belgische recht. Elke betwisting betreffende de toegang tot of het gebruik van de Website, behoort tot de exclusieve bevoegd van de Hoven en Rechtbanken die territoriaal bevoegd zijn voor Brussel.

 

Verantwoordelijke Website 

De gebruiker kan met de verantwoordelijke van de Website contact opnemen door een e-mail te sturen naar webmaster@africamuseum.be of door te schrijven naar het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, Leuvensesteenweg 13, 3080 Tervuren.

 

Copyrightinformatie

Copyright © Koninklijk Museum voor Midden-Afrika ( “KMMA”), 2018. Alle rechten voorbehouden.

 

 

Deze verklaring wordt regelmatig bijgewerkt. Dit is de meest recente versie.